Kapitał Ludzki
w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie
Projekt

 

Wyciąg z projektu
 
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
 
3.1 Cel projektu
 
Zespół Szkół nr 1 w Liskowie wskazuje na szereg problemów, z którymi mają styczność uczennice i uczniowie szkoły, a na które odpowiada niniejszy projekt:
1. Nieskuteczne, przestarzałe programy i narzędzia zarządzania szkołą, nie pozwalające na dostosowanie jej do rynku edukacyjnego.
2.Słaba współpraca szkoły z przemysłem owocująca brakiem doświadczenia absolwentów szkoły-podregion kaliski jest 2 w Wlkp. pod względem liczby bezrobotnych kobiet i mężczyzn bez stażu.
3.Mała liczba dziewcząt podejmujących kształcenie zawodowe - w ciągu 4 lat w przedmiotowej szkole jest to średnio zaledwie 24%.
4.Słabe wyposażenie biblioteki szkolnej i klas co uniemożliwia dostęp do fachowej literatury i pomocy dydaktycznych.
5.Spadek zainteresowania przedmiotami ścisłymi i dysproporcje między uczniami.
6. Brak motywacji do nauki.
7.Złe podejście uczennic i uczniów do jakości, co ma negatywny wpływ na naukę i pracę.
8.Niska samoocena i kompleksy pochodzenia ze środowiska wiejskiego i związane z tym problemy ze znalezieniem pracy - w VI 2009r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi w PUP w Kaliszu wzrosła o 39% rok do roku i wynosiła: 1091 kobiet (54,5%) i 912 mężczyzn. Powiat kaliski był w III 2009r. 2 pod względem liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W Gminie Lisków w X 2009r. dynamika wzrostu bezrobotnych równa się 433,3% znacznie przewyższając średnią powiatu. W Vl 2009r. gmina miała 2 najwyższą w powiecie dynamikę wzrostu liczbę osób uprawnionych do zasiłku (o 230%).
9.Rosnące bezrobocie absolwentów szkół zawodowych-podregion kaliski był w lll 2009r. 2.w Wlkp. pod względem liczby bezrobotnych w tej grupie.
10.Bardzo ciężka sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy - pod względem Iiczby bezrobotnych kobiet podregion kaliski był w lll 2009r. 2.w Wlkp.
11 .Zwolnienia z przyczyn zakładów pracy na lokalnym rynku pracy w czasie kryzysu - podregion kaliski miał w lll 2009r. największą .osób zwolnionych z przyczyn zakładów pracy w Wlkp. W Vl 2009r. liczba bezrobotnych zwolnionych z tego powodu w powiecie kaliskim wynosiła 653 osób, w tym 336 kobiet (51,5%).Gmina Lisków odnotowała najwyższy wzrost rok do roku-aż o 650%.
 
W/w problemy i dane (WUP w Poznaniu, GUS, PUP w Kaliszu) świadczą o zagrożeniu uczniów i o aktualnym statusie ich rodzin, co wpływa na złe warunki nauki, niskie środki na edukację,.zniechęcenie do nauki i ogólny pogląd na nią. Co gorsza, pod względem liczby bezrobotnych powyżej 24m-cy, podregion kaliski .był w lll 2009r. 2 w Wlkp.
Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności i jakości nauki w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie w latach 2009-2012 przez szereg działań takich jak zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, spotkania z ludźmi sukcesu i wdrożenie SZJ.
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe przez osiągnięcie celów szczegółowych:
1.Wprowadzenie w szkole Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2009, co ulepszy zarządzanie i jej efektywność ekonomiczną.
2.Zwiększenie współpracy z przemysłem, m.in. przez staże zawodowe.
3.Zachęcenie dziewcząt do podejmowania kształcenia zawodowego.
4.Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i podręczniki.
5.Zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi i zmniejszenie dysproporcji między uczniami.
6.Podniesienie motywacji uczniów przez udzielenie im wsparcia.
7.Polepszenie podejścia uczniów do kwestii jakości.
8.Podniesienie samooceny uczniów przez poprawienie ich wizerunku w oczach pracodawców i pomoc w znalezieniu pracy i wyborze ścieżki zawodowej.
9.Podniesienie jakości nauki w szkole i opinii o jej uczniach.
10.Realizacja działań przeznaczonych specjalnie dla kobiet zwiększających ich atrakcyjność na rynku pracy oraz promocja kobiet na materiałach promocyjnych związanych z projektem, do których dostęp będą miały lokalne firmy.
11.Realizacja działań podwyższających jakość wykształcenia i przygotowania zawodowego, dzięki czemu absolwent nie tylko zwiększy szansę na znalezienie pracy, ale też przyczyni się do rozwoju firmy-uzyska m.in. wiedzę na temat roli jakości w pracy i ISO9001.
12.Rozwój kompetencji kluczowych.
13.Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych.
14.Wyrównanie dysproporcji między uczniami tej samej szkoły i uczniami szkoły objętej wsparciem a uczniami innych szkół.
15.Uzyskanie optymalnej relacji kosztów do rezultatów. Cechą projektu jest wysoka jakość i skuteczność.
Projekt jest zgodny z:
·         PO KL2007-13- przyczynia się do podniesienia atrakcyjności i popularności kształcenia zawodowego,
·         SzOP PO KL - wzmacnia atrakcyjność i podnosi jakość oferty edukacyjnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
·         Planem Działania na rok 2009 dla typów operacji Działania 9.2,
·         ustawą PZP,
·         polityką równych szans,
·         art.149 Traktatu o UE,
·         Strategią Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na Iata 2007-13,
·         Strategią Rozw.Woj.Wlkp.do2020-wyrównuje szansę edukacyjne,
·         Strategią Rozw. Pow. Kal. na Iata 2004-13 - wspiera rozwój oświaty i aktywności społecznej,
·         Planem Rozw. Lok. dla Gminy Lisków na Iata 2004-13 w pkt.3.2,
·         koncepcją zrównoważonego rozwoju-podnosi świadomość ekologiczną,
·         polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
·         3 kryteriami strategii:
-zakłada współpracę z pracodawcami w realizacji programu rozwojowego szkoły
-zakłada wykorzystanie sprzętu ICT kupionego ze środków EFS w2004r.
-jest komplementarny z inwestycją z 2005r.(ZPORR) (Adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną w Liskowie - sala używana też jako aula, będzie miejscem części działań)
 
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)
 
Grupę docelową stanowią wszystkie uczennice (160) i uczniowie (473) Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie (osoby aktualnie uczące się i te, które rozpoczną naukę w latach 2010/11 i 2011/12).Wsparciem objęta będzie też sama szkoła.
Podczas naborów do działań zachowana będzie zasada równości szans, która przejawia się m.in. specjalnymi działaniami wyrównującymi dysproporcje między dziewczętami a chłopcami. Rozplanowanie modułów na poszczególne klasy pozwoli uniknąć przeciążenia, dopasowane jest też do potrzeb na poszczególnych etapach edukacji.
Informacje o rekrutacji na każde działanie przekazywać będą wychowawcy, pojawią się one też na stronie www i tablicy ogłoszeń. Zapisy odbywać się będą poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego i przekazanie go do Biura Projektu. Zapisy na każde z działań będą trwały min. 3tyg.
*W nawiasach podana łączna liczba w całym czasie projektu:
a)„lnformatyka w przedsiębiorstwach" -15 osób z I kl. technikum x3 lata - z chętnych wybrane zostaną osoby z najlepszymi wynikami z informatyki, radzące sobie z podstawami,
b)"Techniczny język ang." - ll klasa szkoły zawodowej i II i III klasa technikum (49 uczennic i 162uczniów),
c)"Nauka o jakości" - II klasa technikum (49 uczennic i 115 uczniów),
d)„Odnawialne źródła energii" – 15 chętnych osób ze szkoły (min. 8 miejsc zarezerwowanych dla dziewcząt)x2lata
e) zajęcia z pedagogiem -I kl. (75 uczennic i 242 uczniów) - zaczynający szkołę są najbardziej narażeni na złe wzorce i agresję,
f) doradztwo pedagogiczno-psychologiczne i zawodowe, spotkania z ludźmi sukcesu - wszyscy chętni. Dla uczennic i uczniów z terenów wiejskich będzie to bardzo ważny element rozwoju – bardzo często w domu nie znajdują pomocy i wzorców,
g) "Opieka nad osobą zależną" - chłopcy z lll kl.(174) i chętne uczennice. Wiedza zmieni stereotypowego nastawienie do tego, tematu i pozwoli na wzięcie na siebie tych obowiązków przez mężczyzn,
h)„Przedsiębiorcza kobieta" - dziewczęta z II kl. (59) - pozwoli na wyrównanie szans,
i)zajęcia wyrównawcze z matematyki IV klasa technikum (85 uczennic i 225 uczniów), uczennice i uczniowie potrzebują dodatkowych zajęć przygotowujących do matury,
j)zajęcia wyrównawcze z informatyki – 4 x 15-os. gr. z l, II i III kl. technikum i l kl. szkoły zawód.(45uczennic i 45 uczniów). W przypadku większego zainteresowania przyjęcie nastąpi wg najsłabszych wyników z informatyki, przy czym co najmniej 1/2miejsc zarezerwowana jest dla dziewcząt,
k)staż – po ll kl.(20 uczennic i uczniów x 2 lata) - z każdej klasy, spośród chętnych wybrane będą po 2 os.z najlepszymi średnimi i po 1os. z największymi problemami. Pozwoli to na zachęcenie do nauki i da szansę gorszym na zdobycie doświadczenia oraz podwyższenie samooceny,
 
Gmina Lisków potrzebuje wsparcia. Poza danymi z pkt.3.1:
- 86% gminy to użytki rolne (średnia powiatu wynosi 76%),
- wysokie bezrobocie (ok.15%).
 
3.3 Działania
 
Rozeznanie wśród lokalnych przedsiębiorstw oraz uczennic i uczniów szkoły pozwoliło na stwierdzenie zapotrzebowania na działania:
1. Zarządzanie i promocja projektu.
Działania promocyjne będą realizowane zgodnie z planem komunikacji PO KL. W działaniach promocyjnych będzie realizowana polityka równości szans kobiet i mężczyzn przez dostosowanie przekazu promocyjnego. Projekt przewiduje kampanię informującą lokalne firmy o działaniach jakimi zostaną objęci uczniowie. Da im to przewagę na rynku pracy:
a)wyłonienie zespołu projektowego, podpisanie umów z zespołem i ustalenie procedur zarządzania projektem (podział zadań, przygotowanie systemu księgowego, procedury obiegu dokumentów) (kier. projektu),
b)zarządzanie zespołem (kier. proj.),
c)rozliczanie projektu (spec. ds. rozliczeń i sprawozdawczości),
d)obsługa administracyjna projektu (asystent kierownika),
e)monitoring operacyjny, finansowy i ewaluacyjny (kier. Projektu, spec. ds. realizacji projektu, spec. ds. rozl. i spraw.) - zespół będzie spotykał się na naradach min. 1 w m-cu,
f)zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i aparatu (s. ds. real. proj.),
g)zaprojektowanie strony WWW - promocja dla projektu, jego idei i uczennic i uczniów jako przyszłych pracowników (spec. ds. promocji),
h)obsługa strony WWW (s. ds. real. proj.),
i)zaprojektowanie materiałów promocyjnych (m.in. plakatów, nadruku na stojak reklamowy, ulotek) (s. ds. prom.),
j)zakup materiałów promocyjnych (m.in. tabliczek na biurka, stojaka reklamowego) (s. ds. real. proj.),
k)druk plakatów i ulotek (usługa zlecona),
l)rozesłanie ulotek do przedsiębiorstw (s. ds. prom.),
ł)założenie i prowadzenie akt osobowych uczennic i uczniów (a.kier.)
m)uroczysta inauguracja projektu (kier. projektu, s. ds. real. proj.)-spotkanie przy udziale uczennic i uczniów, rodziców i lokalnych pracodawców,
n)uroczyste zakończenie projektu - spotkanie w składzie j/w. Prezentacja rezultatów projektu, spotkanie pracodawców z uczennicami i uczniami,
o)badania ewaluacyjne (s. ds. real. proj.) (badania ankietowe wśród uczennic i uczniów na początku i zakończeniu
poszczególnych działań, opracowanie raportu)
 
2.Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2009
ZS nr 1 w Liskowie potrzebuje SZJ, który poprawi jakość nauczania, uporządkuje działanie szkoły, zwiększy zaufanie do szkoły, pozwoli na oszczędności. Bardzo ważna będzie funkcja edukacyjna, pozwalająca uczniom na poznanie go w praktyce:
a) powołanie zespołu ds. SZJ: (dyrektor),
-pełnomocnika dyrektora ds. SZJ - zgodnie z Normą, powołany z kadry kierowniczej. Będzie jej reprezentantem, a w dalszym etapie odpowiedzialny będzie za utrzymywanie i nadzorowanie SZJ,
-konsultanta - odpowiedzialny za przeszkolenie pracowników, przygotowanie dokumentacji, wdrożenie systemu,
-3 auditorów wewn. (pracownicy szkoły) - odpowiedzialni za okresowe audity systemu,
b)prace wstępne. m.in. ustalenie wymagań stawianych systemowi i identyfikacja procesów (konsultant),
c)zakup Normy PN-EN ISO 9001:2009 (s. ds. real. proj),
d)szkolenia dla kadry zarządzającej (konsultant),
e)szkolenia dla nauczycieli i administracji (ok.15-os.grupy) (konsultant),
Szkolenia przygotują do tworzenia, wdrażania i funkcjonowania w SZJ, nowego podejścia do jakości i poinformują o narzędziach zarządzania, które znajdą zastosowanie także w pracy pedagogicznej,
f)szkolenia dla audytorów wewn. (omówienie wymogów normy, sposób przeprowadzania auditów, sporządzanie dokumentacji auditowej) (konsultant)
g)opracowanie dokumentacji SZJ (m.in. Księgi Jakości, procedur, formularzy) i wdrażanie SZJ (konsultant, Pełnomocnik),
h)audit wewnętrzny-przeprowadzony przez niezależnego, zewnętrznego auditora oceni przygotowanie do certyfikacji - wskaże błędy i wskazówki do doskonalenia (usł. zlec.),
i)certyfikacja SZJ - po certyfikacji nastąpi pełne przekazanie systemu Pełnomocnikowi (usł.zlea)
j)utrzymywanie SZJ(Pełnomocnik)
 
3.Dodatkowe zajęcia-zakończone certyfikatami (s.ds.real.proj.,dydaktycy)
a)zakup pomocy dydaktycznych do poszczególnych zajęć,
b)rekrutacja do „Informatyki w przedsiębiorstwach",
c)"lnformatyka w przedsiębiorstwach" - zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w przedsiębiorstwach (1gr.x20h),
d)"Techniczny język ang." (7gr.x60h), bardzo dobra znajomość języków obcych jest niezbędna, a ich zakres przekazywany w toku nauki niewystarczający. Język angielski jest najczęściej wskazywanym przez lokalnych przedsiębiorców jako wymagany, a zagadnienia techniczne dadzą przewagę na rynku pracy,
e)przygotowanie skryptu do "Nauki o jakości"
f)druk skryptów (usł.zlec.)
g)"Nauka o jakości" (3gr.x 20h)
Zarządzanie jakością, narzędzia jakości, zalety wysokiej jakości pracy. Ważny element wychowania projakościowego, przyczyni się też do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy absolwentów szkoły. Jest to innowacyjny moduł projektu i wpłynie na zaangażowanie do nauki, a dzięki poinformowaniu o nim lokalnych pracodawców będzie również ich zaletą na rynku pracy,
h)"Odnawialne źródła energii"(1gr.x15h)
Przy szkole powstaje Regionalne Centrum Inform. - Doradcze Odnawialnych Źródeł Energii. Powiązanie inwestycji z nauką pozwoli na zbudowanie z Liskowa bardzo ważnego ośrodka odnawialnych źródeł energii, zasobnego w wykształconych w tym kierunku pracowników.
 
4.Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna (pedagog).
Uczennice i uczniowie licznie wskazywali na potrzebę takich zajęć w specjalnie przeprowadzonej ankiecie:
a)zajęcia nt. przeciwdziałaniu uzależnieniom (4gr.x2h),
b)zajęcia nt. przeciwdziałaniu patologiom społecznym i agresji (4gr.x2h)
c)indywidualne doradztwo pedagogiczno-psychologiczne -umożliwi rozmowy uczennicom i uczniom na problematyczne dla nich tematy(2h/tydz.),
d)indywidualne doradztwo zawodowe(2h/tydz.).
 
5.Szkolenia-zakończone certyfikatami (s.ds.real.proj.,dydaktycy):
a)zakup pomocy dydaktycznych,
b)"Opieka nad osobą zależną"(4gr.x15h); tereny wiejskie cechują się gorszym dostępem do opieki pielęgniarskiej, przez co rodzinna opieka nad osobami zależnymi jest bardzo powszechna i wiąże się z nie podejmowaniem pracy przez kobiety,
c)„Przedsiębiorcza kobieta"(1gr.x15h); przedsiębiorczość, otwieranie i prowadzenie działalności. Czynnik motywujący dziewczęta do otwierania działalności i starania się o wysokie stanowiska
d)konkurs na najlepszy biznes plan - 2uczennice z najlepszymi pracami otrzymają nagrody, które zmotywują je do nauki i będą przydatne w prowadzeniu działalności. Wyboru dokona osoba prowadząca zajęcia
 
6.Zajęcia wyrównawcze (s.ds.real.proj., dydaktycy):
a)zajęcia wyrównawcze z matematyki(3gr.x1h/tydz.); przygotują do obowiązkowej matury z matematyki i wyrównają dysproporcje,
b)rekrutacja na zajęcia wyrównawcze z informatyki
c)zajęcia wyrównawcze z informatyki (4gr.x1 h/tydz.); bardzo popularny kierunek rozwoju, ale też powodujący największe dysproporcje, szczególnie pomiędzy chłopcami a dziewczętami. Pozwoli na wyrównanie szans.
 
7.Wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne (s.ds.real.proj.).
Zakupione będą książki do biblioteki i nowoczesne materiały dydaktyczne dla poszczególnych kierunków kształcenia, poprawiające jakość kształcenia. Ze względu na posiadanie przez szkołę przestarzałej literatury i pomocy dydaktycznych działanie to jest dla szkoły niezbędne.
 
8.Staże zawodowe (s.ds.real.proj.).
a)rekrutacja,
b)staże (15h/tydz.x6tyg. (wakacje)).
Staże w lokalnych przedsiębiorstwach związanych z kierunkiem kształcenia stażystek i stażystów. Pozwolą na zdobycie doświadczenia i wzrost samooceny
 
9.Spotkania z ludźmi sukcesu – 6 spotkań na auli z 6 osobami (min.3kobietami), które odniosły sukces zawodowy (s.ds.real.proj.). Pozwolą na zwiększenie motywacji do nauki i dodadzą wiary w sukces.
 
3.4 Rezultaty i Produkty
 
Rezultaty twarde
1.Zdobycie przez ZS nr1 w Liskowie certyfikatu SZJ wg Normy PN-EN ISO 9001:2009.
2.Wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne.
3.Podjęcie współpracy przez szkołę z co najmniej 10 pracodawcami.
4.Znalezienie pracy po zakończeniu szkoły przez co najmniej 60% uczennic i 60% uczniów.
5.Objęcie pomocą 108 uczennic i 473 uczniów.
6.Co najmniej 60 uczennic i 60 uczniów nabędzie nowe umiejętności w stosowaniu technologii informatycznych.
7.Zwiększenie o co najmniej 10% liczby dziewcząt podejmujących kształcenie zawodowe.
Rezultaty będą mierzone m.in.za pomocą list obecności, kart pracy i statystyk.
Rezultaty miękkie
1.U co najmniej 128 uczennic i 379 uczniów dostrzec będzie można zwiększenie:
·         zainteresowania przedmiotami ścisłymi,
·         zdolności interpersonalnych i analitycznych,
·         umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych,
·         wyższą motywację do nauki,
·         rozwój kompetencji kluczowych,
·         poprawę nastawienia do jakości pracy
·         zmianę postawy do edukacji, nauk przyrodniczych i technicznych
·         wzrost samooceny.
2.Co najmniej 87 uczennic i 379 uczniów uzna wsparcie za adekwatne do potrzeb.
3.Wzrost prestiżu szkoły.
4.Podniesienie świadomości uczniów w zakresie korzyści z kształcenia.
Rezultaty będą mierzone za pomocą badań ankietowych. Dodatkowo przez 3 lata, szkoła będzie śledziła edukację uczniów w celu zbadania długofalowych rezultatów. Rezultaty mają bezpośrednie przełożenie na cel projektu – m.in. objęcie uczennic i uczniów dodatkowymi zajęciami i szkoleniami. Zwiększy jakość i atrakcyjność nauki, a zdobycie przez nich nowej wiedzy i umiejętności, jak również współpraca z pracodawcami, zmniejszy bezrobocie wśród absolwentów.
 
Najważniejsze produkty projektu:
·         wdrożenie w szkole SZJ,
·         zrealizowanie 1030h dodatkowych zajęć, 150h szkoleń, 3600h staży i 472h zajęć wyrównawczych,
·         zakup książek i pomocy dydaktycznych dla 3 kierunków kształcenia,
·         przeprowadzenie spotkań z 6 ludźmi sukcesu.
 
Wartości dodane: projakościowe nastawienie do klientów szkoły (również rodziców, którzy dobre wrażenia przeniosą też na życie prywatne i zawodowe); przedstawienie pracodawcom uczniów jako potencjalnych, dobrze przygotowanych pracowników; działania, które nie odbyłyby się bez wsparcia EFS.
 
3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
 
Zespół Szkół nr1 w Liskowie jest szkołą z 85 - letnią tradycją-przez ten czas ukończyło ją 8232 os. Aktualnie w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum kształci się 440 osób, w tym 108 dziewcząt. Szkoła zatrudnia 49 doświadczonych nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi. Współpracuje z partnerami z Ukrainy i Holandii, gdzie młodzież wyjeżdża na praktyki. Przy szkole powstaje Regionalne Centrum Inform.-Doradcze Odnawialnych Źródeł Energii. Placówka tego typu to pierwsza w regionie i trzecia w kraju. Szkoła posiada budynek o powierzchni ponad 4000m2, profesjonalne warsztaty szkolne i stację kontroli pojazdów. Szkoła jest jednostką sektora finansów publicznych.
 
Szkoła realizowała projekty dofinansowane przez UE:
·         pracownia komputerowa dla szkół ponadgimnazjalnych .i policealnych-EFS-2004r.
·         adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną w Liskowie - ZPORR-2005r.
 
Szkoła posiada odpowiednie doświadczenie i przygotowanie do zarządzania projektami. Projekt będzie monitorowany, ryzyko minimalizowane, a następnie podejmowane działania naprawcze. Zespół projektowy stanowić będą osoby przeszkolone z zarządzania projektami UE m.in. osoba z ponad 7-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji projektów unijnych. W ramach zarządzania projektem będą przestrzegane zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wdrożone zostaną elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy umożliwiające godzenie życia zawodowego i rodzinnego obu płciom, a wykonawcy poszczególnych działań zaplanowanych w ramach projektu nie będą stosowali treści edukacyjnych pogłębiających stereotypy płci.

 

Harmonogram realizacji projektu

Rok

2010/2011

2011

2012

Łącznie liczba uczestników

Kwartał

-

-

-

-

1

2

3

4

1

Miesiąc

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

-

-

-

-

-

Zadanie 1 – Zarządzanie i promocja projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 1 – Wyłonienie zespołu projektowego, podpisanie umowy z zespołem i ustalenie procedur zarządzania projektem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 2 – Zarządzanie zespołem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 3 – Obsługa administracyjna projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 4 – Monitoring operacyjny, finansowy i ewaluacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 5 – Zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i aparatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 6 – Zaprojektowanie strony www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 7 – Obsługa strony www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 8 – Zaprojektowanie materiałów promocyjnych (m.in. plakatów, nadruku na stojak reklamowy, ulotek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 9 – Zakup materiałów promocyjnych (m.in. tabliczek na biurka, tabliczki Biura Projektu, stojaka reklamowego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 10 – Druk plakatów i ulotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 11 – Rozesłanie ulotek do przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 12 -  Założenie i prowadzenie akt osobowych uczennic i uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 13 – uroczysta inauguracja projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 14 – uroczyste zakończenie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 15 – Badanie ewaluacyjne (badania ankietowe wśród uczennic i uczniów na początku i zakończeniu poszczególnych działań, opracowanie projektu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zadanie 2 – Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN 9001:2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 1 – Powołanie zespołu ds. ZSJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 2 – Zakup Normy PN-EN 9001:2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 3 – Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 4 – Przeprowadzenie szkoleń dla grona pedagogicznego i administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 5 - Przeprowadzenie szkoleń dla audytorów wewnętrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 6 - Opracowanie dokumentacji SZJ (m.in. Księgi Jakości, Polityki Jakości, procedur, formularzy) i wdrażanie SZJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 7 – Audit wewnętrzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 8 – Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 9 – Utrzymywanie SZJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zadanie 3 – Dodatkowe zajęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 1 – Rekrutacja do zajęć „Informatyka w przedsiębiorstwach”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 2 – Zakup podręczników do „Informatyka w przedsiębiorstwach”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 3 – Przeprowadzenie zajęć „Informatyka w przedsiębiorstwach”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 4 – Przygotowanie skryptu do „Nauki o jakości”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 5 – Druk skryptów do „Nauki o jakości”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 6 – Przeprowadzenie zajęć „Nauki o jakości”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 7 – Zakup słowników technicznych i podręczników do „Technicznego języka angielskiego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 8 – Przeprowadzenie zajęć z „Technicznego języka angielskiego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 9 – Zakup podręczników dot. Odnawialnych źródeł energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 10 – Przeprowadzenie zajęć „odnawialne źródła energii”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

15

15

108

108

15

15

116

116

0

 

239

Zadanie 4 – Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 1 – Zajęcia nt. przeciwdziałaniu uzależnieniom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 2 – Zajęcia nt. przeciwdziałaniu patologiom społecznym i agresji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 3 – Indywidualne doradztwo pedagogiczno-psychologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 4 – Indywidualne doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

421

340

421

421

421

421

417

417

417

 

633

Zadanie 5 - Szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 1 – Zakup książek nt. opieki nad osobą zależną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 2 – Szkolenia z opieki nad osobą zależną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 3 – zakup podręczników z zakresu przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 4 – Szkolenie „Przedsiębiorcza kobieta”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 5 – Zakup nagród za najlepszy biznes plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 6 – Konkurs na najlepszy biznes plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

0

0

128

0

0

0

105

105

0

 

233

Zadanie 6 – Zajęcia wyrównawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 1 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 2 – Rekrutacja na zajęcia wyrównawcze z informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 3 - Zajęcia wyrównawcze z informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

141

60

142

142

142

142

60

160

100

 

400

Zadanie 7 – Wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 1 – Zakup książek i materiałów dydaktycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

Zadanie 8 – Staże zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 1 - Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 2 – Przeprowadzenie staży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

0

20

0

0

0

0

20

0

0

40

Zadanie 9 – Spotkania z ludźmi sukcesu