Kapitał Ludzki
w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie
Aktualności

 

Od początku września roku szkolnego 2010/2011 i 2011/2012 w ramach projektu Kapitał Ludzki rozpoczęły się  zajęcia o następującej tematyce:
1.        Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna:
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom”
- „Przeciwdziałanie patologiom społecznym i agresji”
2.        Zajęcia wyrównawcze:
- „Informatyka wyrównawcza”
- „Matematyka”
3.        Szkolenia:
- „Szkolenia nad osobą zależną”
- „Przedsiębiorcza kobieta”
4.        Dodatkowe zajęcia:
- „Nauka o jakości”
- „Język angielski techniczny”
- „Informatyka w przedsiębiorstwach”
- „Odnawialne źródła energii

        W kwietniu i wrześniu 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie w ramach projektu: ,,Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu zawodowego uczennic i uczniów z gminy Lisków” realizowanego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego odbywały się spotkania z ludźmi sukcesu, ludźmi, którzy w swojej karierze zawodowej osiągnęli wysoki szczebel awansu zawodowego, posiadający autorytet wśród mieszkańców samorządu terytorialnego i mogący nakłonić młodych ludzi do wiary we własne siły i umiejętności. W wyżej wymienionych spotkaniach brali udział uczniowie klas III i IV Technikum oraz klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kluczowym założeniem tychże spotkań jest przede wszystkim uświadomienie wychowankom Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, że nie jest ważne to skąd pochodzimy i gdzie mieszkamy, ale to jakimi jesteśmy ludźmi i dzięki własnej sile, wytrwałości, nauce i ciężkiej pracy jesteśmy w stanie wypłynąć na szerokie wody. Bo uczniowie szkół wiejskich mają takie same szanse jak z wielkomiejskich szkół, wystarczy jedynie uwierzyć w swój potencjał i walczyć o swoje jutro, lepsze jutro. Jednak należy również  pamiętać o tym, iż świetlana przyszłość poprzedzona jest wysiłkiem nauki i wytężonej pracy, dlatego też  aktywność młodzieży i walka o lepsze jutro powinna być priorytetowym założeniem i celem w życiu. Biorąc pod uwagę wszelkie wyżej wspomniane przesłanki  spotkania organizowane w ramach projektu europejskiego z ludźmi sukcesu będą odbywać się w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie, a jako pierwsi zaproszeni byli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i pani Maria Krawiec Wójt Gminy Lisków.

          W ramach projektu ,,Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu zawodowego uczennic i uczniów z gminy Lisków” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie:9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego uczennice i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie w okresie wakacji uczestniczyli w stażach zawodowych odbywanych w lokalnych przedsiębiorstwach. Stażyści i stażystki pracowali w wymiarze 15 godzin przez 6 tygodni. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostało 10 uczennic i 10 uczniów z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Budownictwa i Technikum Mechanizacji Rolnictwa, którzy w terminie od 12 lipca do 20 sierpnia 2010r. podnosili  swoje kwalifikacje i umiejętności w przedsiębiorstwach związanych z branżą ich przyszłego zawodu. W rekrutacji wzięto pod uwagę osoby z najlepszymi średnimi ocen w roku szkolnym 2009/2010 oraz wyłoniono po jednej osobie z klasy posiadającej słabsze wyniki w nauce, dla której uczestnictwo w stażu miało na celu zmotywowanie do nauki. Głównym założeniem tychże działań było zdobycie doświadczenia i umiejętności w zakresie zdobywanego zawodu, które w przyszłości pozwolą na zdobycie satysfakcjonującej pracy oraz podwyższenie samooceny uczniów . Szkoła podpisała umowy na odbycie stażu z następującymi zakładami:
      W dniach od 8 do 26 marca 2010r. została przeprowadzona rekrutacja na zajęcia o nazwie ,,Informatyka w przedsiębiorstwach”.- mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat zagadnień związanych z wykorzystywaniem technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono grupę 15 osób, w skład której wchodzą uczniowie klas I Technikum. Dla tej grupy zostało przewidziane w projekcie 20 godzin zajęć. Ponadto powołano także 4 grupy-każda z nich liczy po 15 osób, uczniowie zakwalifikowani do tych grup będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z informatyki. Łącznie w zajęciach dodatkowych z informatyki będzie brało udział 60 uczniów (połowa z nich to dziewczęta) z klas I, II i III Technikum i I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dla każdej grupy przewidziana jest jedna godzina tygodniowo.
 

-Spółdzielnia Kółek Rolniczych-5 osób,
-Firma Usługowo-Handlowa ,,Prawbud”- 3 osoby,
-Zakład Wielobranżowy ,,MB”- 2 osoby,
-Restauracja ,,Bankietowa”- 4 osoby,
-Restauracja ,,Malaga”-2 osoby,
-Dom Dziecka w Liskowie-4osoby.
 

 

       Od dnia 5 kwietnia 2010r. w ramach projektu: ,,Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu zawodowego uczennic i uczniów z gminy Lisków” rozpoczęły się zajęcia wyrównawcze z informatyki mające na celu wyrównywanie dysproporcji w tej dziedzinie pomiędzy dziewczętami a chłopcami uczącymi się w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie, a także zajęcia: ,,Informatyka w przedsiębiorstwach”. Spotkania te będą odbywać się do końca czerwca. 
 

        Od 01.04.2010r. do 28.02.2012r. wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie powołano:

·         ,,Indywidualne doradztwo pedagogiczno-psychologiczne” prowadzone przez p. mgr Anetę Świątkiewicz, która jest do dyspozycji uczniów w każdy wtorek od godz. 8.50-9.35 i piątek od godz. 10.40-11.25.
·         ,,Indywidualne doradztwo zawodowe” prowadzone przez p. mgr Bożenę Humelt. W każdy poniedziałek i środę od godz.8.00-9.00 uczniowie Zespołu Szkół nr 1 mogą uzyskać poradę związaną z problemem wyboru dalszej drogi zawodowej.
 

     W ramach doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej w miesiącu kwietniu 2010r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenia:
 • tematyka pierwszego szkolenia związana była z problemem, który coraz częściej dotyka młodych ludzi- uzależnienia i sposoby ich przeciwdziałania. Szkolenie to zostało przeprowadzone  przez p. mgr Bożenę Humelt i objęto nim 4 grupy młodzieży po 2 godziny.
 • ,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym i agresji” to drugie szkolenie przeprowadzone przez p. mgr Monikę Kaźmierczak mające na celu uświadomienie młodego człowieka o zagrożeniach, które może spotkać na swojej drodze wkraczając w dorosłe życie. W szkoleniu tym uczestniczyły 4 grupy młodzieży po 2 godziny.
   

     W dniach od 4 do 18 marca została przeprowadzona rekrutacja na zajęcia wyrównawcze z matematyki. Od kwietnia 2010r. w klasach IV Technikum w ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia dydaktyczne z matematyki. Głównym założeniem tych zajęć było przygotowanie maturzystów do osiągnięcia jak najwyższego wyniku z matematyki na egzaminie maturalnym. Zajęcia te prowadzone przez p. mgr Krystynę Trzebińską cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczennic i uczniów klas IVa, IV b i IV c, bowiem wzięli w nich udział wszyscy kończący szkołę-68 osób (grupa I - 24 osoby w tym 22 dziewczyny; grupa II - 22 chłopców; III grupa 22 chłopców). Istotny jest również fakt, że przed rozpoczęciem tychże dodatkowych zajęć z matematyki przeprowadzono wśród uczestników test diagnostyczny, który zobrazował braki uczniów z zakresu matematyki. Po zakończeniu zajęć wyrównawczych z matematyki ponownie zbadano poziom wiedzy w celu sprawdzenia skuteczności prowadzonych zajęć.

        W kwietniu dla wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie zorganizowano spotkanie z człowiekiem sukcesu, pokazujące młodym ludziom, że każdy z nich może w przyszłości osiągnąć sukces zawodowy, wystarczy tylko uwierzyć we własne siły i dążyć do wyznaczonego celu poprzez silną motywację.

       W miesiącu kwietniu i maju rozpoczęły się także prace mające na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001: 2009 w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.

 
        W miesiącach kwiecień-lipiec 2010r. podjęto działania zmierzające do zakupu nowoczesnych  pomocy dydaktycznych i książek specjalistycznych, które nie tylko wzbogacą dotychczasową bazę dydaktyczną szkoły, ale w głównej mierze poprawią jakość kształcenie uczennic i uczniów w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.


         Dnia 24 marca 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyła się uroczysta inauguracja projektu :,, Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu uczennic i uczniów z gminy Lisków”. ,,Budowlanka” dostanie 418 tys. złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację w/w projektu, którego kluczowym założeniem jest podniesienie poziomu i jakości nauczania w Zespole Szkół nr 1. Na uroczystość otwarcia zaproszono liczne grono gości. Wśród obecnych byli między innymi: Krzysztof Nosal- starosta kaliski, Andrzej Dolny- wicestarosta, Józef Wanga- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Monika Sznajder- kierownik Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Artur Szymczak- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, Maria Krawiec- wójt gminy Lisków, Aleksander Tomalak- przewodniczący rady gminy Lisków oraz liczne grono lokalnych biznesmenów.

Wniosek złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu otrzymał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności i jakości nauki w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie w latach 2010 – 2012 przez szereg działań takich jak:

 •  wprowadzenie w szkole Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN – EN ISO  9001:2009,
 •   zwiększenie współpracy z przemysłem m.in. przez staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach,
 •  wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i podręczniki do trzech kierunków kształcenia (budownictwa, mechanizacji rolnictwa, żywienia i gospodarstwa domowego),
 •  wprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, technicznego języka angielskiego, informatyki w przedsiębiorstwie, informatyki,
 •  doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna,
 •  dodatkowe zajęcia na temat przeciwdziałaniu uzależnieniom, przeciwdziałaniu patologicznym, społecznym i agresji,
 •  szkolenia i opieka nad osobą zależną, przedsiębiorcza kobieta, odnawialne źródła energii,
 •  spotkanie z ludźmi sukcesu.

  Rezultaty projektu to:
 •  zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, zdolności interpersonalnych i analitycznych,
 •  wyższa motywacja do nauki i rozwój kompetencji kluczowych,
 •  zmiana motywacji do edukacji,
 •  wzrost prestiżu szkoły.
   

 Realizacja projektu to nie tylko podniesienie prestiżu Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, ale także wspaniała okazja do tego, aby zatrzeć granice pomiędzy uczniami z wielkich miast, a tymi, którzy pochodzą z małych społeczności wiejskich. Bowiem unowocześnienie bazy dydaktycznej czy też prowadzenie dodatkowych zajęć, np. z języka angielskiego, technologii informacyjnej czy też matematyki pomogą wychowankom Zespołu Szkół nr 1 w otrzymaniu lepszej propozycji pracy, której zdobycie w dzisiejszych czasach jest powiązane z dobrą znajomością języków obcych, operatywnością czy też przedsiębiorczością. Uczniowie biorący udział w tego typu zajęciach z pewnością staną się bardziej pewni siebie i otwarci na szerokie możliwości, które oferuje im życie. Ponadto staże w lokalnych, prężnie działających przedsiębiorstwach wpłyną nie tylko na zdobycie doświadczenia, ale także na wzrost samooceny młodego człowieka, który mając większe motywacje z pewnością będzie miał odwagę, aby starać się o coraz wyższe stanowiska w swojej pracy zawodowej. Poza tym zwrócenie uczniom uwagi podczas dodatkowych zajęć i szkoleń na korzyści płynące z kształcenia, z pewnością wpłyną na obniżenie bezrobocia absolwentów, których uczestnictwo w realizacji projektu z pewnością zwiększy szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy. 
(patrz zdjęcia z inauguracji  w "Wydarzenia")